You are currently viewing Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

 • Post author:
 • Post published:7 marca, 2023

Informacja w sprawie rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Andrychów na rok szkolny 2023/2024

 

Dzieci uczęszczające już do przedszkola, których rodzice złożą deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji. 

Deklaracje kontynuacji składane są w okresie od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach pracy przedszkola. 

Złożenie deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji do innego przedszkola.

Jeżeli rodzic zdecyduje się na zmianę przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko, to nie składa w nim deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dziecko natomiast, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W razie nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, w dotychczasowym nie będzie dla niego zarezerwowanego miejsca. 

 

Rekrutacja do przedszkoli dotyczy dzieci urodzonych w latach 2017-2020 zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów.

 

Dzieci urodzone w 2021 r. nie będą uczestniczyły w rekrutacji elektronicznej. Rodzice tych dzieci, po ukończeniu przez nie 2,5 lat mogą starać się o przyjęcie do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Andrychów mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie za pomocą systemu informatycznego firmy VULCAN na wolne miejsca w:

 1. Przedszkolu nr 1 w Andrychowie.

 2. Przedszkolu nr 2 w Andrychowie.

 3. Przedszkolu nr 3 w Andrychowie.

 4. Przedszkolu nr 4 w Andrychowie.

 5. Przedszkolu nr 5 w Andrychowie.

 6. Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie.

 7. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Łęgu. 

 8. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Zagórniku.

 9. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Targanicach.

 10. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Rzykach.

 11. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Roczynach.

 12. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie.

 13. Przedszkolu w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie.

 

Zapisy do przedszkola

Zapisu dziecka do przedszkola dokonuje się poprzez serwis rekrutacyjny firmy VULCAN znajdujący się na stronie: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow . System elektroniczny dostępny będzie dla rodziców w terminach wskazanych w ostatniej tabeli.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują Wniosek o przyjęcie kandydata

Osoby niemające możliwości skorzystania z tej formy zapisu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie kandydata odręcznie na druku dostępnym w każdym przedszkolu.

Dziecko może zostać zapisane maksymalnie do trzech przedszkoli. We wniosku określa się kolejność wybranych przedszkoli w porządku od najbardziej preferowanych.

Wniosek o przyjęcie kandydata, niezależnie od sposobu jego wypełnienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub  kryteriów rekrutacyjnych składa się tyko raz, w przedszkolu pierwszego wyboru do dnia 10.03.2023 r. w godzinach pracy przedszkola ( system elektroniczny działa do godziny 15:00, wniosek wydrukowany z systemu należy złożyć najpóźniej do 10.03.2023r. w godzinach pracy przedszkola ! ). Niezłożenie w wyznaczonym terminie wypełnionego wniosku  o przyjęcie kandydata  do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna w dniu  30.03.2023 r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do danego przedszkola.

Rodzic zakwalifikowanego kandydata składa w przedszkolu, w postaci pisemnego oświadczenia, wolę przyjęcia do przedszkola. Niezłożenie woli przyjęcia w terminie do dnia 07.04.2023 r. spowoduje skreślenie dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych. 14.04.2023 r. przedszkole podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Jeżeli, po zakończeniu rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami, ogłasza rekrutację uzupełniającą.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego:

Terminy zostały określone w Zarządzeniu Burmistrza Andrychowa  Nr 35/23 z dnia  17 stycznia 2023 roku                     w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Dokumenty składa się w godzinach pracy przedszkola.

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 

27.02.2023 r.-10.03.2023 r.

29.05.2023 r. – 02.06.2023 r.

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe

 

27.02.2023 r. – 15.03.2023 r.

29.05.2023 r. – 09.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30.03.2023 r.  

14.06.2023 r. 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

30.03.2023 r. – 07.04.2023 r. 

14.06.2023 r. –

23.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 

14.04.2023 r. 

27.06.2023 r. 

Kryteria naboru do przedszkoli zostały określone:

– na pierwszy etap rekrutacyjny w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.):

Kryterium                       

Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie

Punkty 

Kryteria główne 

 

 

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności kandydata

50

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub                   o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

50

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub                    o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                            w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                             o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

50

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub                     o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                             w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

50

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub                    o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                             w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                              o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100)

50

Samotne wychowanie kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

50

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

50

 

– na drugi etap rekrutacyjny w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia                         23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

 

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Wiek dziecka: 6 lub 5 lat 

20

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/ pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu / zespole szkół samorządowych)

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole

  

2

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

6.

Dziecko, którego rodzice /opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach

1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

Dostępność elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców na stronie – 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/andrychow

 

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym                i uzupełniającym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Zapisy dzieci do przedszkola

27.02.2023 r. godz. 09:00

10.03.2023 r.   godz. 15:00

2.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2023 r. godz. 09:00

30.03.2023 r.  godz. 15:00

3.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

14.04.2023 r. godz. 09:00

19.04.2023 r.  godz. 17:00

W przypadku ogłoszenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego

4.

Zapisy dzieci do przedszkola

29.05.2023 r. godz. 09:00

02.06.2023 r.  godz. 15:00

5.

Publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

14.06.2023 r. godz. 09:00

14.06.2023 r.  godz. 15:00

6.

Publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

27.06.2023 r. godz. 09:00

27.06.2023 r.  godz. 17:00

Zarządzenie Nr 35/23

Burmistrza Andrychowa

z dnia  17 stycznia 2023 roku w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:§ 1.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli określa się następujące terminy: 

 

L.p.

Czynności postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 


27.02.2023 r.-10.03.2023 r.


29.05.2023 r. – 02.06.2023 r.

2. 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 27.02.2023 r. – 15.03.2023 r.29.05.2023 r. – 09.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


30.03.2023 r.  


14.06.2023 r. 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia

30.03.2023 r. – 07.04.2023 r. 

14.06.2023 r. –

23.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 


14.04.2023 r. 


27.06.2023 r. 

§ 2.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale NR XXXI-323-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie: ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów:

 

Lp.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Wiek dziecka: 6 lub 5 lat 

20

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

2.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/ umowy zlecenia/umowy o dzieło, lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą/pozarolniczą działalność gospodarczą

5

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3.

Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce (przedszkolu/zespole szkół samorządowych)

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4.

Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny  

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5.

Kandydat zamieszkuje w obwodzie zespołu szkół samorządowych w skład którego wchodzi przedszkole  

2

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

6.

Dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni mieszkają na terenie Gminy Andrychów                     i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Wadowicach

1

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół samorządowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.andrychow.eu wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie nr 5/2023

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie z dnia 25.01.2023r.

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Zespole Szkół Samorządowych
w Sułkowicach-Bolęcinie na rok szkolny 2023/2024

          

 

Na podst. art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

w Sułkowicach-Bolęcinie zarządza, co następuje:

 

 

1.      Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

 

1) mgr Renata Matyszkowicz                  – przewodniczący komisji;

2) mgr Alicja Paś                              – członek komisji;

3) mgr Justyna Piekiełko                             – członek komisji;

4) mgr Edyta Ćwiertka     – członek komisji;

5) mgr Anna Rajda     – członek komisji.

 

 

  2. Powołuje się komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania   rekrutacyjnego do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024 w składzie:

 

1) mgr Barbara Badowska                       – przewodniczący komisji;

2) mgr Ewelina Paś                        – członek komisji;

3) mgr Sylwia Rupik – członek komisji;

4) mgr Marta Górkiewicz – członek komisji.

 

  

 

     3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez         

          wywieszenie na tablicy ogłoszeń.