DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W SUŁKOWICACH-BOLĘCINIE

 

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony szkolabolecina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-03-23

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-23

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 2022-03-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panem Markiem Rajdą, adres poczty elektronicznej: marek.rajda@szkolabolecina.pl, tel. 33 8753378, a w sprawach dostępności architektonicznej z panią Renatą Wojewodzic adres poczty elektronicznej renata.wojewodzic@szkolabolecina.pl, tel. 33 8753378

Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości prezentacji multimedialnej itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w innej formie, powinna określić formę informacji.

Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie ma obowiązek realizacji żądania niezwłocznie
i nie później niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Szkoła może zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, osoba zainteresowana może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1.    Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie: budynek ul.Racławicka 188, 34-125 Sułkowice

2.    Do budynku prowadzą cztery wejścia:  dwa wejście do Szkoły od strony ul. Racławickiej,  wejście z tyłu budynku od strony Sali gimnastycznej wyposażone jest w  podjazd dla wózków, czwarte wejście z tyłu budynku do Starej Szkoły.

3.    W suterenach znajdują się szatnie. Na parterze budynku znajduje się sekretariat i gabinet dyrektora szkoły, biblioteka, stołówka, oraz sale lekcyjne. Na pierwszymi piętrze znajduje się gabinet zastępcy dyrektora, świetlica, gabinet pielęgniarki oraz sale lekcyjne. Na drugim piętrze znajdują się sale lekcyjne.

4.    W budynku zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawnych. 

5.    Toaleta dla  osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze.

6.    Przed Szkołą, po drugiej stronie ul. Racławickiej znajduje się parking samochodowy.

7.    Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8.    W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

9.    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10. W szkole nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.