You are currently viewing Rekrutacja do kl.I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

Rekrutacja do kl.I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

  • Post author:
  • Post published:7 marca, 2023

Zarządzenie Nr 36/23

Burmistrza Andrychowa

z dnia 17 stycznia 2023 r.

 

w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów oraz kryteriów branych pod uwagę i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) Burmistrz Andrychowa zarządza, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych prowadzonych przez Gminę Andrychów określa się następujące terminy:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, a także klas wyższych niż klasa I oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 27.02.2023 r.

do 10.03.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 02.06.2023 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

od 27.02.2023 r.

do 15.03.2023 r.

od 29.05.2023 r.

do 09.06.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

30.03.2023 r.

14.06.2023 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 30.03.2023 r.

do 07.04.2023 r.

od 14.06.2023 r.

do 23.06.2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14.04.2023 r.

27.06.2023 r.

 

 

§ 2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Andrychów obowiązują następujące kryteria naboru oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Nr XXXI-324-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

L.p.

Kryterium

Ilość punktów

Dokument potwierdzający kryterium

1.

Kandydat posiada rodzeństwo w szkole lub zespole szkół samorządowych.

20

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

2.

Kandydat uczęszcza do przedszkola w danym zespole szkół samorządowych.

20

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

3.

Co najmniej jeden z rodziców / opiekunów prawnych kandydata zatrudniony jest w obwodzie szkoły lub prowadzi na tym terenie działalność gospodarczą.

10

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

4.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Andrychów.

5

Oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i zespołów szkół samorządowych prowadzonych przez Gminę Andrychów.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.andrychow.eu wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty i wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci mieszkających w obwodzie szkoły
Dokumenty i wniosek o przyjęcie do klasy I dla dzieci mieszkających poza obwodem szkoły