Podsumowanie projektu

W roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie realizowany był projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych. W ramach projektu odbywały się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla uczniów klas VIII (2 grupy po 8 uczniów)  zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla uczniów klas VIII (2 grupy po 8 uczniów) były to zajęcia stacjonarne. Podczas zajęć uczniowie niwelowali skutki pandemii Covid 19, wyrównywali braki z zakresu materiału spowodowane nauką zdalną, przygotowywali się do egzaminu ósmoklasisty. Odbywały się także zajęcia z nauk przyrodniczych dla uczniów klas IV- VIII w formie zajęć stacjonarnych oraz wyjazdowych. Te zajęcia z kolei miały na celu propagowanie zdrowego stylu życia, higieny pracy i powrotu do spędzania wolnego czasu  na zewnątrz w atrakcyjny i ciekawy sposób.

 

 

 Załącznik  nr 1 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowanego z Funduszy Europejskich  

FORMULARZ REKRUTACYJNY 

 

Lp. 

Nazwa 

   

 

 

Imię 

   

 

Nazwisko 

   

 

Płeć 

   

 

Data urodzenia 

   

 

 

Województwo 

   

 

Powiat 

   

 

Gmina 

   

 

Miejscowość 

   

 

Ulica 

   

 

10 

Nr budynku / domu 

   

 

11 

Nr lokalu 

   

 

12 

Kod pocztowy 

   

 

13 

Numer kontaktowy 

   

 

14 

Adres mailowy 

 

   

 

 

15 

W zależności od rodzaju zajęć dodatkowych oceny roczne
z poprzedniego roku szkolnego

z przedmiotu (wpisuje nauczyciel uczący przedmiotu) 

 

  

 

16

W zależności od rodzaju zajęć dodatkowych wyniki egzaminu próbnego z przedmiotu ( wpisuje nauczyciel uczący przedmiotu)

   

17 

Udział w poprzednich, realizowanych w szkole projektach i inicjatywach/akcjach edukacyjnych potwierdzony obecnością na tych zajęciach

1. 

2. 

  3. 


 

  

  18

Opinia lub orzeczenie PPP 

 

  

TAK / NIE1 

1 niepotrzebne skreślić

 OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH – proszę podkreślić właściwą opcję (można wybrać wszystkie)

1. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego: 

 1. Klasy VIII – zajęcia stacjonarne. 

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki:

 a) Klasy VIII – zajęcia stacjonarne. 

3. Koło zainteresowań z nauk przyrodniczych:

a) Klasy IV-VIII – zajęcia stacjonarne/wyjazdowe 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie w zajęciach: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

Proszę wpisać nazwę wybranych  zajęć z listy od 1 do 3  

…………………………………………………………                                                                                      podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Ponadto oświadczam, że:  

 • jestem uczniem/uczennicą klasy IV-VIII Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach –Bolęcinie objętego wsparciem projektu,  

 • spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego,  

 • zapoznałem się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie i akceptuję jego warunki  – oświadczam, że wyrażam zgodę na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją tego projektu,  

 • zostałem poinformowany o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz województwa małopolskiego,  

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji. 

 

…………………………………………….                                                 ……………………………………………………………………  

Miejscowość i data                                                                                      czytelny podpis kandydatki/kandydata  

 

 

…………………………………………………………………………………..  czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych uczestnika projektu 

 

 

 

  

 

 

Załącznik  nr 2 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Deklaracja uczestnictwa 

 

Ja, niżej podpisana/ny   

 

….……………………………………………………………………………………,  

(imię i nazwisko)  

 

 uczennica/uczeń Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach- Bolęcinie, ul Racławicka 188, 34-125 Sułkowice.

 

deklaruję udział w projekcie pt. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. 

Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowanym z Funduszy Europejskich. 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające mnie do udziału 
w Projekcie określone w regulaminie rekrutacji oraz wypełniłam/em formularz rekrutacyjny zgodnie ze stanem faktycznym. 

  

 1. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem rekrutacji i tym samym zobowiązuję się do systematycznego udziału w formach wsparcia, do których zostałam/em zakwalifikowana/y.  

 2. Wyrażam zgodę na poddanie się badaniom ewaluacyjnym w trakcie realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu.  

 3. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską oraz województwo małopolskie. 

 

 

……………………………. …………….                                                 ………………………………………… 

miejscowość i data  podpis Uczestnika Projektu  

 

 

 

 

…………………………………..……………………………  

 

podpis rodzica lub opiekuna prawnego  

Załącznik  nr 3 do  Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie – Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia rekrutacji do Projektu oraz realizacji zajęć: 

 

 1. Administratorem danych osobowych w ramach rekrutacji do Projektu oraz realizacji zajęć jest Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 188, 34-125 Sułkowice, poprzez email: sekretariat@szkolabolecina.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 33 875 33 78. 

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora lub pisząc pod adres e-mail: inspektor-danych@boba.com.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Projektu „Grant 3 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
  (10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne) oraz w celu realizacji zajęć w ramach Projektu, w związku z dobrowolnym zgłoszeniem do udziału w Projekcie,
  w ramach wykonywania zadania w interesie publicznym polegającego na realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół
  i placówek oświatowych, zgodnie z Regulaminem udzielenia grantów w ramach wspomnianego Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Gmina Andrychów oraz Województwo Małopolskie i Minister właściwych do spraw rozwoju, w celu realizacji i rozliczenia Projektu.  

 5. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym zajęcia i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.  

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu. 

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w Projekcie.  

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

 10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Informacje dotycząc przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji Projektu:  

 

 1. Administratorem danych osobowych w ramach realizacji Projektu jest Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Miasta Andrychów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem Urząd Miejski
  w Andrychowie: ul. Rynek 15, 34 -120 Andrychów lub poprzez email: info@andrychow.eu

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem siedziby Administratora lub pisząc pod adres e-mail: iod@andrychow.eu

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Projektu „Grant 3 Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (10 Oś Priorytetowa Wiedza
  i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne), w związku z dobrowolnym udziałem w Projekcie,
  w ramach wykonywania zadania w interesie publicznym polegającego na realizacji Projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół
  i placówek oświatowych, zgodnie z Regulaminem udzielenia grantów w ramach wspomnianego Projektu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym Województwo Małopolskie i Minister właściwych do spraw rozwoju. 

 5. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane
  w celu określonym przez Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.  

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Projektu. 

 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić wzięcie udziału w Projekcie.  

 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

 10. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.  

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach przyznania grantu, zawarcia i realizacji Umowy powierzenia grantu oraz obsługi Wniosku rozliczającego grant:  

 

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 i 14 ust. 1-2 RODO informuje się, że: 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Małopolska Tarcza 

Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny I i II”, jest Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, (dalej zwanym Grantodawcą). 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest minister właściwy do spraw rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa (dalej zwanym Ministrem). 

 2. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 1 i pkt 2 jest zgodne z prawem
  i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie: 

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
   nr 1083/2006; 

  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
   nr 1081/2006; 

  3. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020; 

  4. Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi. 

 3. Dane osobowe, o których mowa pkt. 1 oraz pkt. 2 będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu grantowego, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM). 

 4. Pani/Pana dane osobowe pochodzą z Wniosku o przyznanie grantu, Umowy powierzenia grantu, Wniosku rozliczającego grant złożonych przez Wnioskodawcę/Grantobiorcę w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji Umowy powierzenia grantu i jej rozliczenia oraz do momentu zamknięcia i rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oraz zakończenia okresu trwałości dla grantu i okresu archiwizacyjnego w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. 

 6. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem ustawowym,
  a konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu grantowego. 

 7. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 15, 16, 18 RODO. 

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 9. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

 11. Osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

  1. wyznaczonym przez ADO wskazanego w pkt 1, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, 

  2. wyznaczonym przez ADO wskazanego w pkt. 2, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@mfipr.gov.pl 

 12. Zbiór danych osobowych, o którym mowa w pkt. 1, którego administratorem jest Grantodawca, obejmuje wyłącznie dane osobowe zawarte w: Wniosku o przyznanie grantu, Umowie powierzenia grantu, Wniosku rozliczającym grant. 

 13. Zbiór danych osobowych, o którym mowa w pkt. 2, którego administratorem jest Minister, obejmuje następujące dane: Kraj, Nazwa instytucji, NIP, Typ instytucji, Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod pocztowy, Obszar wg stopnia urbanizacji (DEGURBA), Telefon kontaktowy, Adres e-mail, Data rozpoczęcia udziału w Projekcie grantowym, Data zakończenia udziału w Projekcie grantowym, Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji, Rodzaj przyznanego wsparcia, Data rozpoczęcia udziału we wsparciu, Data zakończenia udziału we wsparciu. 

 14. Dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru, o którym mowa w pkt 2 zostały powierzone przez Ministra do przetwarzania: Instytucji Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, czyli Zarządowi Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków); Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, czyli Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, Grantodawcy. 

 15. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 i 2 mogą być przetwarzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie. 

 16. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole lub audyty w ramach RPO WM. 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 1/2023 z dn. 05 stycznia 2023 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
w Sułkowicach-Bolęcinie 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU  DOFINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH  PN. MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET EDUKACYJNY II. REALIZACJA WSPARCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

 

§ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników, ich obowiązki, a także etapy wsparcia przewidzianego w ramach projektu
  pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół
  i placówek oświatowych, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. 

 2. Beneficjentem Projektu jest Gmina Andrychów. 

 3. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. 

 4. Ogólnym celem projektu jest zniwelowanie skutków pandemii COVID 19 poprzez wielowymiarowe wsparcie szkół i placówek oświatowych w zakresie udzielania pomocy edukacyjnej i psychologicznej uczniom. 

 5. Czas realizacji projektu jest zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu. 

 6. Projekt jest skierowany do uczniów  Zespołu Szkół Samorządowych 

    w Sułkowicach-Bolęcinie. 

 1. Udział w projekcie jest dobrowolny, a udział w zajęciach  stacjonarnych i wyjazdowych bezpłatny.  

 

 

§ 2 

 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:  

1.Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowany 
z Funduszy Europejskich realizowany w latach 2022-2023 w Zespole Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. 

2.Uczestniku – należy przez to rozumieć: uczennicę/ucznia klas IV-VIII Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.  

3.Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół powołany przez dyrektora szkoły.

 § 3 

 

ZAKRES FORM WSPARCIA W PROJEKCIE 

 

 1. Projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych, dofinansowany z Funduszy Europejskich zapewnia wsparcie uczniom klas IV – VIII Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie w czasie zajęć stacjonarnych odbywających się w budynku szkoły oraz zajęć wyjazdowych.  

 2. Zakres wsparcia obejmuje organizację i sfinansowanie: 

 1. zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla uczniów klas VIII (2 grupy po 8 uczniów) – zajęcia stacjonarne.

 2. zajęć wyrównawczych z matematyki  dla uczniów klas VIII (2 grupy po 8 uczniów) – zajęcia stacjonarne. 

 3. koło zainteresowań – zajęcia z nauk przyrodniczych dla uczniów klas IV- VIII – zajęcia stacjonarne/wyjazdowe .  

 

§ 4 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE  I ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

 

 

 1. Uczestnikiem projektu może być wyłącznie uczeń/uczennica Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie.  

 2. Udział ucznia w projekcie zgłasza rodzic lub opiekun prawny, na formularzu rekrutacyjnym 

    (Załącznik 1 do niniejszego regulaminu). Formularz rekrutacyjny należy złożyć 
    w sekretariacie. 

 1. Wymagane dokumenty w toku postępowania rekrutacyjnego dostępne będą na stronie internetowej Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach –Bolęcinie oraz w sekretariacie szkoły. 

 2. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 5-12 stycznia 2023 r. na terenie Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie. 

 1. Proces rekrutacyjny będzie zorganizowany zgodnie z zasadami równych szans 
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, równym dostępem dla dziewcząt i chłopców. 

 2. Za rekrutację będzie odpowiedzialny Dyrektor/ szkolny opiekun projektu. 

 3. Po zakończonej rekrutacji warunkiem udziału uczestników w Projekcie będzie wypełnienie Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik 2 do niniejszego regulaminu rekrutacji) 
  i złożenie jej do nauczycieli prowadzących zajęcia.  

 4. Kryteria formalne dostępu dla uczestników projektu: 

a) status ucznia ZSS w Sułkowicach – Bolęcinie – zgoda rodziców/opiekunów, podpisana deklaracja uczestnictwa. 

9. Kryteria merytoryczne dla uczestników zajęć wyrównawczych z języka angielskiego: 

 1. Oceny roczne z poprzedniego roku z języka angielskiego: 1- 5 pkt. 

ocena dopuszczająca – 5 pkt.

ocena dostateczna – 4 pkt.

ocena dobra – 3 pkt.

ocena bardzo dobra – 2 pkt.

ocena celująca – 1pkt.

b) Wyniki próbnych egzaminów z języka angielskiego: 1- 5pkt.

0%– 20% – 5 pkt.

21% – 40% – 4 pkt.

41% – 60% – 3 pkt.

61% – 80% – 2 pkt.

81% – 100% – 1 pkt.

c) Opinia PPP (poświadczone trudności w nauce): 2 pkt. 

10. Kryteria merytoryczne dla uczestników zajęć wyrównawczych z matematyki: 

a) Oceny roczne z poprzedniego roku z matematyki: 1- 5 pkt. 

ocena dopuszczająca – 5 pkt.

ocena dostateczna – 4 pkt.

ocena dobra – 3 pkt.

ocena bardzo dobra – 2 pkt.

ocena celująca – 1pkt.

b) Wyniki próbnych egzaminów z matematyki: 1- 5pkt.

0%– 20% – 5 pkt.

21% – 40% – 4 pkt.

41% – 60% – 3 pkt.

61% – 80% – 2 pkt.

81% – 100% – 1 pkt.

c) Opinia PPP (poświadczone trudności w nauce): 2 pkt. 

11.Kryteria merytoryczne dla uczestników koła zainteresowań z nauk przyrodniczych:

a) oceny z przyrody/geografii: 1- 5 pkt. 

ocena celująca – 5 pkt.

ocena bardzo dobra – 4 pkt.

ocena dobra – 3 pkt.

ocena dostateczna – 2 pkt.

ocena dopuszczająca – 1pkt.

b)oceny z przyrody/biologii: 1-5 pkt.

ocena celująca – 5 pkt.

ocena bardzo dobra – 4 pkt.

ocena dobra – 3 pkt.

ocena dostateczna – 2 pkt.

ocena dopuszczająca – 1pkt.

c) udział w poprzednich, realizowanych w szkole projektach i inicjatywach/akcjach edukacyjnych: 2 punkty.

12. Decyzję o przyjęciu uczestnika do Projektu podejmie Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji danych zawartych w dokumentacji zgłoszeniowej. 

13. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów decyduje kolejność złożenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie. 

14. Osoba zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie ma prawo zrezygnować z udziału 
w projekcie w przypadku zdarzenia losowego (choroba, zmiana miejsca zamieszkania 
i szkoły). 

15. Lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego opiekuna projektu. 

16. Zrekrutowany Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania obowiązujących restrykcji zdrowotnych, zwłaszcza tych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

17. Regulamin, formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz deklaracja uczestnictwa 

(załącznik nr 2) w projekcie będą udostępnione na stronie internetowej  Szkoły.  

 

§ 5 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

 

1. Każdy uczestnik i uczestniczka projektu zobowiązuje się do: 

 1. systematycznego uczestnictwa w zajęciach w ramach projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,  

 2. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego udział 
  w projekcie,  

 3. zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu,  

 4. dotrzymywania postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w deklaracji uczestnictwa w projekcie,  

 5. wypełnienia dokumentów służących bezpośrednio monitoringowi, kontroli i ewaluacji projektu. 

 1. Frekwencja uczestnika sprawdzana będzie na bieżąco przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, uczestnik projektu ma obowiązek przedstawić pisemne oświadczenie o powodach rezygnacji. 

 3. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji i są zobowiązani do udzielania informacji na temat realizacji Projektu osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli Projektu. 

 4. Udostępniania swoich danych osobowych na potrzeby projektu.  

 5. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie realizacji projektu. 

 

§ 6 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.01.2023 r.  

 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku, gdy będzie to konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do wniosku o dofinansowanie projektu, zmianę przepisów prawa lub warunków umowy o dofinansowanie projektu, a także pisemnego zlecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony organów lub instytucji uprawnionych do dokonania oceny 
  i kontroli realizacji projekt.  

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Sułkowicach – Bolęcinie. 

4.W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub takich, na które organizator mobilności nie ma wpływu, Projekt może zostać przesunięty w czasie lub odwołany. 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

 1. Formularz rekrutacyjny. 

 2. Deklaracja uczestnictwa. 

 3. Klauzule informacyjne.