You are currently viewing GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY PANU”

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „ŚPIEWAJMY PANU”

GMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

„ ŚPIEWAJMY PANU ”

I. ORGANIZATOR:
Zespół Szkół Samorządowych w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 188, 34-120
Sułkowice, tel: 33 875 33 78
Dom Kultury w Sułkowicach-Bolęcinie, ul. Racławicka 123/1, 34-120 Sułkowice
II. CELE:
-kultywowanie i rozwijanie tradycji kolędowania,
-popularyzacja polskich kolęd i pastorałek,
-promowanie wrażliwości artystycznej dzieci,
-wyłonienie utalentowanych wykonawców poprzez stworzenie możliwości zaprezentowania
ich uzdolnień.
III. CHARAKTER KONKURSU:
Konkurs ma charakter gminny.
IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół
podstawowych.
Uczestnicy Konkursu oceniani będą przez Jury w czterech grupach wiekowych:
I grupa oddziały przedszkolne
II grupa klasy I-III
III grupa klasy IV-VI
IV grupa klasy VII-VIII
Uczestnicy Konkursu wykonują jedną kolędę/pastorałkę z podkładem muzycznym lub
akompaniamentem muzycznym granym na żywo (zaznaczając w „Karcie zgłoszenia”
dokładny rodzaj wsparcia technicznego) lub dostarczają dobrej jakości podkład muzyczny w
formacie MP3 (bez wokalu) na pamięci zewnętrznej typu pendrive. Organizator nie zapewnia
instrumentów muzycznych.
V. ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ:
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia – „Kartę zgłoszenia” należy złożyć
poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 13 stycznia 2024. Podpisaną zgodę na udział
wraz z zgodą na wykorzystanie wizerunku uczestnika składamy w dniu konkursu (podczas
rejestracji).
FORMULARZ REJESTRACJI (ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA) TUTAJ

VI. KRYTERIA OCENY:
Dozwolone są wszelkie formy wyrazu scenicznego, jeśli służą one wzbogaceniu interpretacji
utworów.
Jury, powołane przez Organizatora, w poszczególnych grupach wiekowych oceniać będzie:
– interpretację,
– walory głosowe,
– indywidualny charakter prezentacji,
– dobór repertuaru.
VII. TERMIN I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się 23 stycznia 2024 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Domu Kultury w
Sułkowicach – Bolęcinie. Dokładny czas przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych
zostanie podany drogą mailową.
2. Obrady Jury odbędą się tuż po prezentacjach uczestników z poszczególnych kategorii
wiekowych.
3. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi bezpośrednio po obradach Jury.
4. Jury przyzna nagrody i wyróżnienia dla najlepszych wokalistów w każdej grupie wiekowej.
5. Od werdyktu Jury nie ma odwołania.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) przez
Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu, w szczególności z
wyłanianiem zwycięzców i przyznawaniem nagród, jak również w celach statystycznych i
marketingowych.
2. Wszelkie sprawy nie zawarte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.